فقط زبانکده اوج در اوج است

Pardis

ترم های بعدی سال 1400

خشت اول سال 1400 = ترم اول سال شمسی1400

زمان آموزشی ترم آتی: 14فروردین الی 23 اردیبهشت ماه

 

*استخدام*Employment*

فرم استخدام زبانکده اوج چابهار 

Application Form