فقط زبانکده اوج در اوج است

Pardis

ترم های بعدی سال 1399

خشت اول سال 1399 = ترم اول سال شمسی1399

زمان آموزشی ترم آتی: 14 تیرالی 30 مرداد ماه

 

*استخدام*Employment*

فرم استخدام زبانکده اوج چابهار 

Application Form