ترم های بعدی سال 1400

خشت اول سال 1400 = ترم اول سال شمسی1400

زمان آموزشی ترم آتی: 14فروردین الی 23 اردیبهشت ماه