ترم های بعدی سال 1399

خشت اول سال 1399 = ترم اول سال شمسی1399

زمان آموزشی ترم آتی: 14 تیرالی 30 مرداد ماه